Tel: +421 905 477 288

E-mail: ekonoma@ekonoma.sk

DOMOV

AKO PRACUJEME?

PORADENSTVO

CENNÍK

KONTAKT

„Zabezpečujeme profesionálne vedenie účtovníctva pre klientov so sídlom v mestách Bratislava, Stupava, Malacky a v ich okolí. Vďaka nášmu systému práce kvalitne spracujeme účtovníctvo obchodným spoločnostiam z celého Slovenska.

Pre viac informácií sa identifikujte podľa formy podnikania alebo typu služieb:“

Každý podnikateľ môže svoje príjmy a výdavky spracovať jedným z troch spôsobov. Spolu identifikujeme najvhodnejší model - najmä z hľadiska časovej náročnosti, nákladov na spracovanie, vplyvu na výšku dane z príjmu, či odvodov na zdravotné a sociálne poistenie.

- vedenie jednoduchého účtovníctva. Vaše príjmy, výdavky, majetok a záväzky zaúčtujeme v zmysle platnej legislatívy. Vedieme peňažný denník, knihy pohľadávok a záväzkov a ďalšie pomocné knihy. Inventarizácia majetku a záväzkov, účtovná  závierka, daňové priznanie k dani z príjmov, k dani z motorových vozidiel sú súčasťou našich služieb. Za platiteľa dane z pridanej hodnoty vystavíme daňové priznanie, kontrolný výkaz a súhrnný výkaz. Samozrejmosťou je elektronické doručenie daňových podaní v  zákonom stanovených lehotách.

- vedenie daňovej evidencie v zmysle zákona o dani z príjmov. Jej súčasťou je evidencia príjmov a výdavkov v členení na tzv. daňové a nedaňové, evidencia hmotného a nehmotného majetku, evidencia zásob a pohľadávok, evidencia záväzkov. Nevyžaduje sa inventarizácia majetku a záväzkov. Súčasťou daňovej evidencie nie je účtovná závierka.

- uplatnenie výdavkov vo výške 40 % z úhrnu príjmov, maximálne do výšky 5 040 € a preukázateľne zaplatené povinné odvody na zdravotné poistenie a sociálne poistenie. Povinnou súčasťou je evidencia príjmov v členení na tzv. daňové a nedaňové, evidencia zásob a pohľadávok. Tento spôsob neuplatňuje platiteľ dane z pridanej hodnoty.

Podnikatelia – fyzické osoby

Pre podnikateľov – právnické osoby poskytujeme nasledovné služby:

•  vedenie podvojného účtovníctva v zmysle platnej legislatívy,

•  zostavenie účtovnej závierky a jej uloženie do registra. V roku 2014 bol v Zákone o účtovníctve zavedený pojem mikro účtovná jednotka. Účtovná závierka mikro účtovnej jednotky sa zostavuje v zjednodušenej forme. Pre firmu to znamená nižšie náklady na zostavenie účtovnej závierky.

• vypracovanie daňových priznaní – daň z príjmov, daň z motorových vozidiel

• vypracovanie a elektronické podanie daňového priznania k DPH,

kontrolného a súhrnného výkazu,

• spracovanie štatistík a hlásení pre ŠÚ SR, NBS či Colný úrad

Firmy

Ak zamestnávate jedného alebo viacerých zamestnancov, zabezpečíme pre vás:

• vypracovanie pracovných zmlúv,

• výpočet miezd zamestnancov,

• komplexné spracovanie mzdovej agendy,

• spracovanie a zasielanie hlásení pre poisťovne a daňový úrad,

• spracovanie ročného zúčtovania preddavkov na daň zo závislej činnosti,

• spracovanie potrebných potvrdení (zápočtový list, evidenčný list dôchodkového poistenia,

  potvrdenia pre zamestnancov atď.).

Zamestnávatelia

•  spracovanie interných smerníc pre vedenie účtovníctva a miezd

•  rekonštrukcia účtovníctva/kontrola účtovníctva

   Ak nemáte za predchádzajúce roky spracované účtovníctvo alebo máte pochybnosti o správnosti účtovania, táto služba je určená práve vám.

   •  zastupovanie firemnej ekonómky

   Máte vo firme jednu účtovníčku, ekonómku, ktorá zastrešuje celú agendu účtovníctva, miezd a daní? Ochorela a blížia sa termíny daňových povinností? Zabezpečíme vám rovnocennú náhradu. Samozrejmosťou je rýchla orientácia vo vašom účtovníctve. Ručíme za správne zaúčtovanie účtovných dokladov a splnenie všetkých daňových a odvodových povinností v riadnych termínoch. Ponúkame vám tak naše skúsenosti so spracovaním rozličných typov účtovníctva. Ovládame ktorýkoľvek bežný ekonomický software.

Špecializované služby